FAQ
ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ถาม : ประเมินการเรียนการสอนไม่ทันต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : นิสิตที่ประเมินการเรียนการสอนไม่ทัน จะไม่สามารถประเมินย้อนหลังได้ เว้นเสียแต่ส่วนงาน (คณะ) ร้องขอให้เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการโดย ส่วนงานส่งบันทึกขอเปิดระบบประเมินการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยคณบดีลงนาม ถึงผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ที่กำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา)
ถาม : ประเมินการเรียนการสอนไม่ทันส่งผลกระทบอะไรบ้าง

ตอบ : การไม่ได้ประเมินการการเรียนการสอนไม่ส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา แต่จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) รายวิชาในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้ในเทอมที่ไม่ได้ประเมิน (เห็นเกรดเป็นเครื่องหมายคำถาม) แต่จะเห็นผลการเรียนรวม (GPA รวม) และเห็นเกรดในวิชาที่ผลการเรียน F , U หรือ I
ถาม : ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้เมื่อไหร่

ตอบ : การไม่ได้ประเมินการการเรียนการสอน จะสามารถตรวจสอบผลการเรียนในระบบทะเบียนและสถิตินิสิตได้เมื่อได้ทำการประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาถัดไป
ถาม : เป็นนิสิตปีสุดท้าย ไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน จะส่งผลกระทบต่อการยื่นคำร้องจบการศึกษาหรือไม่

ตอบ : ไม่ส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษา