นิสิตคลิกที่นี่
เพื่อไประบบประเมินใหม่


 หากสิ้นสุดเวลาการประเมินการเรียนการสอนแล้ว นิสิตไม่สามารถดูผลการเรียนรายวิชาที่ไม่ได้ประเมินผ่านระบบ internet ได้ ยกเว้นได้ผลการเรียน F U หรือ I เท่านั้น

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน สามารถสอบถามได้ที่
งานประกันคุณภาพศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-3810-2716

กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ภาคการศึกษา ทุกคณะ(ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ) ภาคการศึกษา เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคต้น 2556 16 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556 ภาคต้น 2556 18 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556
ภาคปลาย 2556 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557 ภาคปลาย 2556 7 เมษายน - 30 เมษายน 2557
ภาคฤดูร้อน 2557 2 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2557 ภาคฤดูร้อน 2557 14 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2557

คำชี้แจง 1. ระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูล
  ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
  2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
  3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
 

4. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
          ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการเรียนของตนเอง
          ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์
          ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
          ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการบริการของมหาวิทยาลัย
                      (สำหรับส่วนที่ 4 ถ้าประเมินเรียบร้อยแล้ว จะไม่แสดงให้ประเมินอีก)

 
   

ถ้ามีปัญหาด้านเทคนิคของโปรแกรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ webmaster โทรศัพท์: 0-3810-2773, 0-3810-2790
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์: 0-3810-2222
โทรสาร: 0-3839-0353