Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

 


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2562/3 27 พ.ค. 63 - 27 มิ.ย. 63
27 May 20 - 27 Jun 20
ให้นิสิตทำการประเมิน 2 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET) และ 2. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน) ในสภาวะวิกฤตโควิด-19

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
ทุกคณะ
2562/3
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
27 พ.ค. 63 - 27 มิ.ย. 63
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2562/3
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
27 พ.ค. 63 - 27 มิ.ย. 63
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน) ในสภาวะวิกฤตโควิด-19

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต