Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

 


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2565/2 20 ก.พ. 66 - 3 เม.ย. 66
20 Feb 23 - 3 Apr 23
ขอให้นิสิตทำการประเมิน 2 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET) และ 2. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อหลักสูตร และสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ขอให้ทำแบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ขอให้ทำแบบประเมินการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
2565/3 26 พ.ค. 66 - 26 มิ.ย. 66
26 May 23 - 26 Jun 23
ขอให้นิสิตทำการประเมิน แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET)

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
ทุกคณะ
2565/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ก.พ. 66 - 3 เม.ย. 66
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2565/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ก.พ. 66 - 3 เม.ย. 66
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาต่อหลักสูตร (AY2564)

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต