Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

 


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2563/1 9 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63
9 Oct 20 - 9 Nov 20
???????????????????? 3 ?????????? ?????? 1. ????????????????????????????????????????????????? SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. ?????????????????????????? SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. ??????????????????????????????????????????????????????? Evaluation of Students? Satisfaction with Learning Support
2563/2 22 ก.พ. 64 - 22 มี.ค. 64
22 Feb 21 - 22 Mar 21
???????????????????? 3 ?????????? ?????? 1. ????????????????????????????????????????????????? SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. ?????????????????????????? SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. ??????????????????????????????????????????????????????? Evaluation of Students? Satisfaction with Learning Support
2563/3 12 พ.ค. 64 - 12 มิ.ย. 64
12 May 21 - 12 Jun 21
???????????????????? 3 ?????????? ?????? 1. ????????????????????????????????????????????????? SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. ?????????????????????????? SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. ??????????????????????????????????????????????????????? Evaluation of Students? Satisfaction with Learning Support

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
???????????????
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 10750160 ??????????????????????????
Nursing Concepts and Theories
??????????????????????????
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 10750260 ???????????????????????????????????????
Applied Statistics for Nursing Research
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 10750360 ???????????????????
Policy and Health System
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 11150160 ?????????????????????????????????????
Integrated Health Sciences in Nursing
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 11152160 ??????????????-?????????????????????????? 1
Advanced Maternity Nursing and Midwifery I
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 22 พ.ย. 63 11153160 ??????????????????????? 1
Advanced Adult Nursing I
ทุกคณะ
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63
??????????????????????????
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63
?????????????????????????????????????????????????
SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY
2563/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63
?????????????????????????????????????????????

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต