Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

 


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2562/2 1 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
1 Mar 20 - 30 Mar 20
???????????????????? 3 ?????????? ?????? 1. ????????????????????????????????????????????????? SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. ?????????????????????????? SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. ??????????????????????????????????????????????????????? Evaluation of Students? Satisfaction with Learning Support
2562/3 27 พ.ค. 63 - 27 มิ.ย. 63
27 May 20 - 27 Jun 20
???????????????????? 3 ?????????? ?????? 1. ????????????????????????????????????????????????? SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. ?????????????????????????? SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. ??????????????????????????????????????????????????????? Evaluation of Students? Satisfaction with Learning Support

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
???????????????
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10750360 ???????????????????
Policy and Health System
??????????????????????????
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 10750460 ???????????????????????????????????????
Nursing Research and Research Utilization
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11152260 ??????????????-?????????????????????????? 2
Advanced Maternity Nursing and Midwifery II
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11152360 ?????????????????????-?????????????????????????? 1
Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum I
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11153260 ??????????????????????? 2
Advanced Adult Nursing II
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11153360 ?????????????????????????????? 1
Advanced Adult Nursing Practicum I
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11160360 ???????????????????????????????????????????
Concepts and Roles of Advanced Nursing Practice
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11162460 ?????????????????????-?????????????????????????? 2
Advanced Maternity Nursing and Midwifery Practicum II
2562/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 11163460 ?????????????????????????????? 2
Advanced Adult Nursing Practicum II

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต