เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการประเมิน
ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย
7 เมษายน - 30 เมษายน 2557
(สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ เท่านั้น)

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา


ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบประเมิน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่webmaster
โทรศัพท์: 0-3810-2790
ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ภาคการศึกษา ทุกคณะ (ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ) ภาคการศึกษา เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคต้น 2556 16 กันยายน - 14 ตุลาคม 2556
16 กันยายน - 23 ตุลาคม 2556
ภาคต้น 2556 18 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2556
ภาคปลาย 2556 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557
17 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2557
ภาคปลาย 2556 7 เมษายน - 30 เมษายน 2557
ภาคฤดูร้อน 2557 2 พฤษภาคม - 26 พฤษภาคม 2557 ภาคฤดูร้อน 2557 14 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2557

คำชี้แจง
1. ระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต