เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ 
รหัสผ่าน 
>> สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ที่นี่ <<

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา


ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบประเมิน
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่webmaster
โทรศัพท์: 0-3810-2790
ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
วิทยาลัยนานาชาติ
2557 / ฤดูร้อน 14 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 57 ให้นิสิตทำการประเมิน 2 แบบประเมิน ดังนี้
1. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY
2. แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
วิทยาลัยนานาชาติ
2557 / ฤดูร้อน 14 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 57
แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY
14 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 57
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
คณะเภสัชศาสตร์
2557 / ฤดูร้อน 25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791221 รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ์เบื้องต้น
Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791231 ความรู้เรื่องยาบำบัดโรค
Drug Knowledges
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791271 ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1
Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791272 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์
Medical Biochemistry Laboratory for Doctor of Pharmacy
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
Pharmaceutical Quality Control II
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791442 กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
Laws and Ethics in Pharmacy
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791452 เภสัชบำบัด 1
Pharmacotherapeutics I
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 791543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Basic Pharmacoeconomics
25 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57
แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต