Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อยประกาศข่าว

10 ส.ค. 58
      เจ้าหน้าที่คณะ สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ที่เมนู รายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน
      อาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นิสิต อาจารย์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ที่เมนู รายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน

5 ส.ค. 58
     เจ้าหน้าที่คณะ สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ได้ที่เมนูรายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน

23 ก.ค. 58
     ผู้สอน สามารถประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ที่เมนู ตอบแบบประเมิน
     ผู้สอน สามารถตรวจสอบประวัติการตอบแบบประเมิน ได้ที่เมนู ประวัติการประเมินผล


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ


คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต