Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อย

 


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2564/1 15 ต.ค. 64 - 15 พ.ย. 64
15 Oct 21 - 15 Nov 21
ขอให้นิสิตทำการประเมิน 2 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET) และ 2. แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนออนไลน์
2564/2 4 มี.ค. 65 - 4 เม.ย. 65
4 Mar 22 - 4 Apr 22
ขอให้นิสิตทำการประเมิน 3 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET) และ 2. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่อหลักสูตร และ 3. แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY)
2564/3 20 พ.ค. 65 - 20 มิ.ย. 65
20 May 22 - 20 Jun 22
ขอให้นิสิตทำการประเมิน ดังนี้ 1. แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน (SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING THROUGH VIA INTERNET)

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
ทุกคณะ
2564/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
15 ต.ค. 64 - 15 พ.ย. 64
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2564/1
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
15 ต.ค. 64 - 15 พ.ย. 64
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนออนไลน์

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต