Login
username 
password 

สามารถเข้าข้อมูลย้อนหลังได้ที่

สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีพบปัญหา

คำถามที่พบบ่อยประกาศข่าว

10 ส.ค. 58
      เจ้าหน้าที่คณะ สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต อาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ที่เมนู รายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน
      อาจารย์ประจำหลักสูตร สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นิสิต อาจารย์และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ที่เมนู รายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน

5 ส.ค. 58
     เจ้าหน้าที่คณะ สามารถดูผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ได้ที่เมนูรายงาน >> รายงานผลการประเมินหลักสูตร แยกตามแบบประเมิน

23 ก.ค. 58
     ผู้สอน สามารถประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้ที่เมนู ตอบแบบประเมิน
     ผู้สอน สามารถตรวจสอบประวัติการตอบแบบประเมิน ได้ที่เมนู ประวัติการประเมินผล


กำหนดการเปิด - ปิด การประเมิน
ปีการศึกษา/ภาคเรียน กำหนดการเปิด - ปิด หมายเหตุ
ทุกคณะ
2559/2 9 เม.ย. 60 - 9 พ.ค. 60 ให้นิสิตทำการประเมิน 3 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Evaluation of Students’ Satisfaction with Learning Support
2559/3 24 มิ.ย. 60 - 24 ก.ค. 60 ให้นิสิตทำการประเมิน 3 แบบประเมิน ดังนี้ 1. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY 2. แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Evaluation of Students’ Satisfaction with Learning Support

ตารางประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (ทั้งหมด)
ปีการศึกษา/ภาคเรียน วันประเมิน รหัสวิชา รายวิชา แบบประเมิน
ทุกคณะ
2559/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 เม.ย. 60 - 9 พ.ค. 60
แบบประเมินมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF STUDENTS TO TEACHING AND LEARNING VIA INTERNET
2559/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 เม.ย. 60 - 9 พ.ค. 60
แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
SURVEY FORM OF SATISFACTION OF STUDENTS TO SERVICES IN OVERVIEW OF THE UNIVERSITY
2559/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : นิสิต)
9 เม.ย. 60 - 9 พ.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Evaluation of Students’ Satisfaction with Learning Support
2559/2
(กลุ่มผู้ประเมิน : ผู้สอน)
1 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำชี้แจง
1. ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชานั้น
2. โปรดอ่านคำถามให้เข้าใจก่อน และตอบให้ตรงกับความจริงตามระดับความคิดเห็นของท่าน
3. เมื่อท่านทำการส่งข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นแล้ว จะไม่สามารถทำการส่งข้อมูลได้อีก
4. แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
        ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเรียนของตนเอง
        ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อรายวิชา
        ส่วนที่ 3 การประเมินการสอนของอาจารย์ในห้องเรียน
        ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินการให้บริการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต