คู่มือการใช้งานระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

การใช้งานของนิสิต

  1. นิสิตสามารถใช้งานระบบสำรวจความคิดเห็นฯ ได้ ในช่วงเวลาที่เปิดการประเมิน โดยให้ที่  http://assess.buu.ac.th/index.php จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. ให้นิสิตทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านแล้ว คลิกที่ปุ่ม ตกลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน และรายวิชาที่ยังไม่ได้ประเมินหรือประเมินไม่ครบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการทำการประเมิน จะปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ ดังหน้าจอต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  1. คลิกเลือกประเภทการประเมิน ที่ปรากฏอยู่ท้ายชื่ออาจารย์ผู้สอน แล้วทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน ซึ่งแบบประเมินจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของตนเอง, ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลังจากทำการประเมินเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. การประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน นิสิตจะทำการประเมินได้ เพียงครั้งเดียว  และไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้นระบบจึงต้องให้นิสิตยืนยันอีกครั้งว่าต้องการจะบันทึกข้อมูลหรือไม่

 

 

 

 

 

 


  1. หลังจากทำการประเมินรายวิชาที่เรียน เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ออกจากระบบเพื่อออกจากระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

 

 

 

 

 

การใช้งานของอาจารย์

              สามารถใช้งานของระบบสำรวจความคิดเห็นฯ ได้ ในช่วงที่ไม่มีการเปิดการประเมิน โดยให้ไปที่  http://assess.buu.ac.th/teacher/index.php

1.       ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งใช้เหมือนกับการเข้าใช้งานใน (ระบบงานทะเบียนและสถิตินิสิต)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.       เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะ ปรากฏข้อมูลอาจารย์และรายวิชาที่สอนในภาคเรียนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.       คลิกเลือกวิชาที่สอน เพื่อดูรายละเอียดวิชา ผลการประเมินและความคิดเห็นจากนิสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.       เมื่อต้องการพิมพ์รายงานผลการประเมินของรายวิชานั้นๆ  ให้คลิกที่ พิมพ์หน้านี้ จะปรากฏดังหน้าจอต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.       เมื่อต้องการพิมพ์รายงานความคิดเห็นของนิสิต ให้คลิกที่ พิมพ์หน้านี้ จะปรากฏดังหน้าจอต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.       เมื่อต้องการออกจากระบบให้คลิก ออกจากระบบเพื่อออกจากระบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิต

ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต